Potraviny priamo domov

Doprava zdarma od 70€

🥳 Ako sa vám začal nový rok? Veríme, že ste do nového roka vykročili úspešne a my v Modrom Mesiaci vám prajeme len to naj!
S našimi produktami si nielen pomaškrtíte ale aj zdravo navaríte či dodáte energiu! 🚀

🎅🎄❄️
Nezabudnite, Modrý Mesiac je tu s vami aj v novom roku!
🎅🎄❄️

Prečítať viac

Neviete si vybrať? Pozrite si náš nový katalóg 2022

Zatvoriť

Reklamačný poriadok

 

Záruku je možné uplatniť v zákonnej lehote, t.j. 24 mesiacov na spotrebný tovar, resp. dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na obale potravín. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady alebo vadu materiálu. Nevzťahuje sa na poškodenie spôsobené nevhodným zaobchádzaním (napr. nerešpektovaním uvedených odporúčaní výrobcu), na bežné opotrebenie z dôvodu samotného používania, či potravín. 

Súčasťou zásielky je faktúra, ktorá zároveň slúži ako doklad pre prípadnú reklamáciu. Tento doklad uchovajte pre prípadnú reklamáciu.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch. Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu a o jej priebehu informujeme zákazníka. Reklamácia musí mať písomnú formu.

Postup pri reklamácii:

 1. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, informujte nás o tom  e-mailom na obchod@modrymesiac.sk
 2. Spíšte reklamáciu a nezabudnite do nej zahrnúť:

  a) označenie a popis chyby
  b) číslo objednávky
  c) kópiu kúpneho dokladu (faktúry)
  d) kontakt na kupujúceho.
 3. odošlite reklamovaný tovar spolu s písomnou formou reklamácie predávajúcemu na adresu:

       Esperanto, s.r.o. Beskydská 12, Banská Bystrica, 974 11

 

Zasielaný reklamovaný tovar musí byť riadne a bezpečne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Za bezpečné balenie je zodpovedný reklamujúci zákazník.

POZOR! Reklamovaný tovar nezasielajte na dobierku, takýto tovar nemôže byť predajcom prebraný!

Reklamáciu vybavujeme maximálne do 30-tich pracovných dní. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Po obdržaní reklamovaného tovaru budeme zákazníka bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.


Záruka sa nevzťahuje:

a) na potraviny

b) na opotrebenie bežným používaním výrobkov
c) na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením
d) na chyby spôsobené nedodržaním pokynov na používanie a údržbu
e) na chyby, o ktorých kupujúci vie a bola na ne poskytnutá zľava z ceny tovaru

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

V prípade výmeny tovaru si predávajúci vyhradzuje právo nahradiť tovar obdobným tovarom s porovnateľnými parametrami. 

V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšej reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry a reklamačného dokladu. Záručná doba začne plynúť znovu od prevzatia nového tovaru.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave zabezpečenej predávajúcim (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) nemôže kupujúci tovar riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátanie kúpnej ceny. 

 

 

Informácia týkajúca sa riešenia sporov online podľa čl. 14, odst. 1 ODR (nariadenie pre riešenie sporov online):

Európska komisia poskytuje spotrebiteľom možnosť riešenia sporov online na jednej zo svojich platform, a to na základe čl. 14, odst. 1 nariadenia ODR. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slúži ako portál, na ktorom môžu zákazníci dosiahnuť mimosúdne urovnanie sporov vyplývajúcich z online nákupov a zmlúv o službách.